Club Informatie

Inhoud:

 • Club Informatie
 • Club Reglement
 • Lijst Dangraden
 • Clubkledij
 • Diverse

Club Informatie:

 

Voorstelling van S.K.O.V.S. Deinze Karate Club

In de jaren ’70 steeg de populariteit van karate in België door o.m. gevechtsfilms van Bruce Lee, David Carradine, e.a. Dit was voor Dhr. Chombar een inspiratie om de eerste karate club in Deinze op te richten. De club startte haar trainingen in oktober ’73 in de sportzaal Palaestra. De trainingen werden aanvankelijk gegeven door een ‘zwarte gordel’ uit een Gentse club. Zes maanden later nam de ‘zwarte gordel’ Daniël Sanders  de lessen en de technische leiding van D.K.C. (Deinze Karate Club) op zich.

 

Onze Senseï Ali Srihi

De jonge Ali Srihi (de huidige trainer) was één van de eerste én jongste karateka’s van Deinze karate Club. Hij was ook één van de weinigen die trouw en standvastig volhield aan zijn passie en de club. Onder leiding van Sensei Sanders Daniël behaalde hij zijn bruine gordel 1e Kyu. Zes maanden later vertrouwde de toenmalige Sensei de club aan de huidige Sensei Ali Srihi, die toen nog geen ‘zwarte gordel’ was.

Eén jaar na zijn 1e Kyu behaalde Senseï Ali Srihi de zwarte gordel op voorstel van de nationale trainer Sensei MIYAZAKI SATOCHI. 

 

Fiche van S.K.O.V.S Deinze Karate Club

Clubnummer:  4011 Deinze (S.K.O.V.S - K.C.)

Naam:                 Srihi Ali

Adres:                 Guido Gezellelaan 19, 9800 Deinze

Tel.:                      0485/83.06.75

E-mail:                Ali[punt]Srihi[at]karatedeinze[punt]be   (vervang [at] door @ en [punt] door . )

 

Clubverantwoordelijke:

• Clubverantwoordelijke: Srihi Ali  

• Hoofdlesgever:                  Srihi Ali   

• Clubexaminator:               Srihi Ali  (t.e.m. het behalen van 1e Kyu)

 

Technische Instructie:

• Verantwoordelijke:        Srihi Ali

• Assistentie:

Alle 'zwarte gordels' van Deinze Karate Club (zie lijst 'zwarte gordels') alsook ervaren 'bruine gordels' assisteren met de technische instructie. Zij helpen met de coördinatie en de instructie van (voornamelijk) jeugd, debutanten en deelnemers aan competitie.

Deze instructoren hebben een zeer ruime ervaring en/of zijn sportgekwalificeerd.

 

Clubbestuur:

• Voorzitter: Elias Srihi

• Secretaris & Penningmeester: Ali Srihi

• Public relations: Peter Seynnaeve

 

Informatie over karate:

Voor meer informatie over karate en de 'Japan Karate Association' verwijzen we naar de website van JKA-Vlaanderen ( www.jka-vlaanderen.be ).

 

Karateka worden?

Karate is een krijgskunst afkomstig uit Japan. De letterlijke vertaling van “kara-te” is “lege hand”. Er worden dus geen wapens gebruikt, men leert zich verdedigen enkel met zijn  ledematen.

Naast de lichamelijke training in onder andere kracht, snelheid en lenigheid, wordt er ook aandacht besteed aan het mentale aspect. Eerlijkheid, hoffelijkheid, nederigheid, moed en zelfbeheersing zijn hierbij de vijf belangrijkste waarden. Hier onderscheidt karate zich van de meeste andere sporten.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging op sportief vlak of wil je iets aan je conditie doen? In beide gevallen zit je goed bij ons!

Karate is een zeer gevarieerde sport, elke training leer je wel iets nieuws. Het is een sport voor jong en oud (minimum 7 jaar), waarbij iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden het beste van zichzelf geeft.

Wil je het allemaal zelf eens meemaken ? Dat kan, het enige wat je nodig hebt is losse sportkledij (trainingsbroek, T-shirt, geen schoenen). De eerste 3 trainingen zijn gratis. Starten met karate kan het hele jaar door, enkel tijdens de maanden juli en augustus is er geen les.

 

Lid worden van Deinze Karate Club:

Bij aansluiting betaal je voor één jaar €120 (= lidgeld + clubbadge  + verzekering + vergunning Vlaamse Karate Vereniging + vergunningsboekje)

 

Trainingen:

De trainingen (jeugd & volwassenen) gaan door op:

• Dinsdag:       18h30-20h

• Donderdag:   18h30-20h

• Zondag:        10h-12h

Plaats: zaal ‘ten Hove’, Nieuwstraat 2 Astene (Deinze)

Er zijn geen trainingen:

• Op officiële feestdagen

• Tijdens de zomervakantie (juli & augustus)

• De eerste week van januari (exacte datums worden doorgegeven)

 Er wordt getraind in volgende groepen:

• Volwassenen & hogere graden (vanaf 15jaar of 6°kyu)

• Jeugd 9°-7° kyu (gevorderden)

• Jeugd 0° kyu (beginnelingen)

Nota: afhankelijk van het aantal aanwezigen kunnen groepen ook samen trainen.

Elke training heeft recht op één trainingspunt. Pas bij voldoende trainingspunten kan men examens afleggen.

 

Examen:

Om de drie maanden is er clubexamen voor wie voldoende lessen heeft, voldoende actieve wachttijd heeft en het examenprogramma voldoende beheerst. De clubexamens worden afgenomen door de clubexaminator.

De ‘actieve wachttijd’ en de ‘specifieke exameneisen (=examenprogramma) zijn te vinden op de website van JKA Vlaanderen.

 

Info jeugdwedstrijdtrainingen:

Onze club neemt deel aan de jeugdoefenwedsrijden, georganiseerd in samenwerking tussen oost-vlaamse JKA clubs.

Uit ‘JKA Oost-Vlaanderen Reglementenboekje Jeugdoefenwedstrijden’:

 ‘De organisatie en arbitrage van de Jeugdoefenwedstrijden JKA Oost-Vlaanderen gebeurt in een samenwerkingsverband tussen Oost-Vlaamse JKA clubs.

 De jeugdoefenwedstrijden van JKA-Oost-Vlaanderen beogen het voorbereiden van jonge karateka's op deelname aan JKA-Belgium/BAKF-wedstrijden. De behaalde resultaten zijn daarom niet het belangrijkste, maar wel wat de jongeren bijleren door deel te nemen.   Bovendien gebeurt dit in een kindvriendelijke sfeer.’

We zorgen voor voldoende voorbereiding (tijdens de karatelessen) en begeleiding.

Voorwaarden om aan deze jeugdwedstrijdtrainingen deel te nemen:

• Leeftijd tussen 6-16 jaar.

• Voldoende kennis van de uit te voeren technieken.

• Deelnemen aan de voorbereidingslessen in de club.

 

Informatiekanalen:

Actuele informatie en wijzigingen worden meegedeeld tijdens de les en zijn beschikbaar op het prikbord aan de ingang van zaal ‘ten Hove’. De meest actuele info is te vinden op onze website. Om 'last minute' informatie te ontvangen kan je deelnemen aan onze whattsapp groep 'KarateDeinze_Info' (stuur een mailtje met vermelding van naam en mobiel nummer om aan te sluiten).

 

Je kan ons bereiken op:

Algemene informatie (Peter Seynnaeve - Public relations): 

 • info[at]karatedeinze[punt]be   (vervang [at] door @ en [punt] door . )

Clubverantwoordelijke (Ali Srihi): 

 • Ali[punt]Srihi[at]karatedeinze[punt]be   (vervang [at] door @ en [punt] door . )
 • 0485/83.06.75

Club Reglement:

 

DOEL

In elke organisatie gelden afspraken en regels. Deze helpen om een gepaste omgeving en relatie te creëren om de doelstellingen te realiseren. Het respecteren van deze afspraken voorkomt wrijvingen en misnoegen. Het draagt bij tot een aangename sfeer en een degelijke vorming. Onderstaande regels gelden binnen het karate-gebeuren van Deinze Karate Club (D.K.C.). Eenieder die traint in D.K.C. wordt geacht deze regels te respecteren. Wie bijkomende uitleg wenst, kan zich altijd bij de clubleiding wenden (clubverantwoordelijke).

 

ACTIVITEITEN BUITEN DE CLUB

 • Alle activiteiten en handelingen in de ruimste zin van het woord die worden uitgeoefend in en buiten de club, en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de werking van D.K.C. worden geacht te gebeuren in opdracht van D.K.C.
 • D.K.C. leden dienen de clubleiding in kennis te brengen van al hun karate activiteiten buiten de club.

 

HYGIËNE

 • Het is verboden de dojo te betreden met schoenen, eventueel wel met sportpantoffels.
 • De handen en voeten dienen proper te zijn, en de nagels kortgeknipt om kwetsuren te vermijden.
 • Men dient steeds correct en proper gekleed de dojo te betreden en te verlaten.
 • De kleedkamers en de dojo dienen proper en net gehouden worden, de kledij ordelijk opgehangen worden.
 • Verwondingen dienen onmiddellijk gemeld en verzorgd worden.
 • Er mogen geen juwelen, piercings of andere voorwerpen die kunnen kwetsen, gedragen worden. Ringen die niet uit kunnen moeten afgeplakt worden.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken in de dojo.
 • Het gebruik van de verbandkist gebeurt slechts in aanwezigheid van een zwarte gordel of een daartoe aangeduide persoon.

 

TRAINING

 • Bij het betreden en het verlaten van de dojo, wordt er staande gegroet (dankzij deze ruimte en de aanwezigen is men in staat om te trainen).
 • De geknielde groet (zazen-of seiza-houding) wordt uitgevoerd bij het begin en einde van de training om de omgeving, de lesgever en de anderen te groeten. Wat het rechtstaan betreft wordt er gewacht tot de karateka rechts van zich opstaat, dit gebeurd in een vloeiende beweging zodat na enkele seconden iedereen rechtstaat.
 • De rangorde omtrent verantwoordelijkheid en autoriteit van de karate-ka’s binnen het clubgebeuren is als volgt:  
   1. Volgens kleur gordel  
   2. Volgens anciënniteit van kleur gordel  
   3. Volgens anciënniteit als clublid  
   4. Volgens leeftijd
 • Iedereen dient op tijd te zijn om de les niet te storen. Telaatkomers mogen de training alleen aanvatten na toestemming van de lesgever, daartoe nemen zij de zazen-houding aan. Daarna zal men zichzelf spontaan een aangepaste conditieoefening opleggen. (pompen,sit-ups,…)
 • De houding dient steeds correct te zijn, nergens tegenaan leunen of liggen. Dit wordt ook verwacht van eventuele bezoekers of toeschouwers.
 • Het is verboden de turnrekken te beklimmen, of gebruik te maken van andere in de zaal aanwezige toestellen zonder toestemming van een zwarte gordel.
 • Het verlaten van de les (vb. om naar het toilet te gaan) wordt tot een minimum beperkt en gebeurt slechts na toelating van de lesgever.
 • De karate-ka’s die zich onttrekken aan het rechtstreeks toezicht van de lesgever (bvb. bij het verlaten van de trainingsruimte, al is het tijdelijk) ontslaan hierdoor de lesgever van elke verantwoordelijkheid omtrent hun actie.
 • Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te maken dus dient men onnodig spreken te vermijden, zeker over andere dingen dan karate. Indien er vragen zijn betreffende bepaalde oefeningen dient men zich rechtstreeks te richten tot de lesgever.
 • Relatie hogere versus lagere gordels:
  • Er is maar één Sensei in D.K.C. Dat is de hoofdlesgever.
  • Zwarte gordels van D.K.C. worden door lagere gordels met ‘Senpai’ aangesproken.
  • De Senpai’s mogen tijdens het trainen motiverende opmerkingen maken aan de ganse groep. Hun richtlijnen mogen echter niet storend zijn. Het is zeker hun taak niet om individueel partners te corrigeren en bijgevolg de taak van de lesgever over te nemen.
  • De ‘zwarte gordels’ zijn mede-verantwoordelijk (naast de clubleiding) voor het in stand houden van de typische clubsfeer binnen een J.K.A.-club en meer in het bijzonder in D.K.C. Dit gebeurt met in acht name van de bestaande clubhiërarchie en het nodige respect voor iedereen. De ‘zwarte gordels’ hebben een voorbeeldfunctie en zijn een voorbeeld voor de lagere graden en zullen zich vóór, tijdens en na de training waardig gedragen volgens de DOJO-KUN.
  • Lagere graden in de hiërarchie zullen binnen het clubgebeuren zich schikken naar de richtlijnen van hogere graden en hen de nodige eerbied toemeten. De hogere graden zullen hun gezag enkel aanwenden in functie van het doel van de karate-beoefening en op geen enkele wijze dit gezag misbruiken. Problemen hieromtrent worden besproken met de clubleiding (Sensei)
  • Geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd. Problemen moeten steeds gemeld worden aan een 'zwarte gordel' naar keuze, hij/zij zal deze melding vertrouwelijk en respectvol behandelen en gepaste acties ondernemen.

 • Relatie lesgever versus leerlingen:
  • Rechtstreekse opmerkingen of richtlijnen van de lesgever aan de karate-ka’s worden steeds beantwoord met de OSS-groet (aanvaarding/instemming).
  • Indien iemand opdracht krijgt les te geven, schikken de aanwezige hogere graden zich aan de richtlijnen van de hoogste in rangorde (Sensei).
 • In afwezigheid van de hoofdlesgever zal de karateka met de hoogste graad van de eigen club de leiding en de verantwoordelijkheid van de training op zich nemen. Hij/zij zal zich strikt houden aan het programma van de hoofdlesgever.

 

ALGEMEEN

 • De karate-gi (kimono) dient wit en steeds proper te zijn.
 • Het clubembleem wordt gedragen op de linkerschouder, andere kentekens worden om reden van soberheid niet toegelaten.
 • Het JKA-kenteken op de gordel en de borst is voorbehouden voor zwarte gordels.
 • Het is toegestaan een witte t-shirt te dragen onder de karate-gi.
 • Het gebruik van arm- en beenbeschermers is slechts toegelaten na raadpleging van de lesgever; ze mogen in geen geval harde bestanddelen bevatten.
 • Een karateka die examen wenst af te leggen voor het behalen van een hogere graad, heeft de toelating van de club-examinator nodig.
 • Wanneer men fysisch niet in orde is, dient men de lesgever te waarschuwen.
 • De plaats van de sensei in de kleedkamer (naast de wastafel) wordt steeds vrijgehouden, ook bij afwezigheid van de sensei.
 • Niet-leden kunnen op eigen verantwoordelijkheid gratis drie kennismakingslessen volgen.
 • Men dient steeds in het bezit te zijn van een trainingskaart van D.K.C.; deze wordt na iedere training afgetekend door de lesgever.
 • Men kan zich pas clublid noemen na het betalen van lidgeld en verzekering, deze worden jaarlijks en naar leeftijd vereffend.
 • Door zijn aansluiting bij D.K.C. verklaart ieder clublid dat het de club ontslaat van elke vorm van verantwoordelijkheid ten opzichte van het lid.
 • Dit reglement is alleen wijzigbaar door de clubverantwoordelijke of het bestuur met beslissingsrecht van de eerste.
 • Ieder lid verklaart zich door zijn aansluiting akkoord met dit reglement.

 

 

Het bestuur van S.K.O.V.S. DEINZE KARATE CLUB

Lijst Dangraden:


Lijst Zwarte gordel en volgorde hiërarchie binnen de Club

Srihi Ali

Hoofd- en technisch verantwoordelijke


5° DAN JKA


Naam

Shodan

Nidan

Sandan

Seynnaeve Peter

12/11/2005

17/11/2012

2/12/2023

Srihi Elias

17/11/2012

2/6/2018


Allaert Steven

30/5/2015

1/8/2020


Allaert Koen

30/5/2015

1/8/2020


Seynnaeve Bram

1/8/2020

Seynnaeve Stijn

2/12/2023*Srihi Hassan

2/5/1981*Dekker Derk

15/5/1983*Mestdagh Denis

1/4/1991

22/7/2007

16/11/2013

*Baert Edwin (+26/09/2012)

15/11/1992

24/7/2005


*Bogaert Alexia

29/7/1995*Cornelis Eddy

29/7/1995*Craeymeersch Fred

29/7/1995*De Sloover Donald

15/4/2006*Tensy Nils

15/4/2006

9/5/2009


*Beyaert Nathalie

16/11/2013

*Dosevski Suzy

30/5/2015*De Poortere Kristof

16/11/2013*Notredame Yves

16/11/2013*Den Blauwen Geert

31/3/1997

30/5/2015


*Stevens Justine

2/6/2018*De Cooman Jonas

7/8/2021*Bekaert Valerie

2/6/2018*zijn niet meer actief bij Deinze Karate Club SKOVS

Clubkledij:

 

Wil je ook buiten de club tonen dat je fier bent op onze club, dan kan je bij ons onderstaande kledij met logo van 'Deinze Karate club' aanschaffen.

Info: voor of na de training bij één van de zwarte gordels.

 

 

 

 

Dojo-Kun:

De Dojo-kun somt de 5 gedragsregels of levenswijsheden op die bij het beoefenen van karate betracht worden:

 • Eerlijkheid
 • Nederigheid
 • Moed
 • Hoffelijkheid
 • Beheersing